امروزمیخوایم درموردیکی ازدروس مهم واساسی رشته تجربی حرف بزنیم…
اول ازهمه شروع میکنیم به معرفی کلی این درس درکنکورسراسر🕵️‍♀️🙆🙋‍♂️👇

✅معرفی:
👈تعدادسوالات درس زیست شناسی۵٠سوال بامدت زمان٣۷دقیقه است.زیست شناسی باضریب١٢بالاترین ضریب درسی رودربین دروس کنکورتجربی داراست.پس بایداین درس روخیلی خوب مطالعه کرد😉😃
👈 هرسوال زیست شناسی۴۵ثانیه زمان وجودداره که١۵ثانیه به خوندن سوال،١۵ثانیه به خوندن گزینه ها،١۵ثانیه به پاسخ وپرکردن  درپاسخنامه بایداختصاص داده بشه..

✅بودجه بندی سوالات زیست شناسی کنکور٩۵:

🔴دراین درس۵۴تا۵۶درصدسوالات کنکورازدروس پایه و۴۴تا۴۶درصدسوالات ازدروس پیش دانشگاهی است

🔴زیست شناسی یک📍
١-مولکول زیستی👈٠
٢-سفری به درون سلول👈١
٣-سفری دردنیاجانداران👈١
۴-گوارش👈٢
۵-تبادل گازها👈١
۶-گردش مواد👈۵
٧-تنظیم محیط داخلی ودفع موادزاید👈١
٨-حرکت👈٢
یعنی حدود١٣تا١۵سوال
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
زیست شناسی دو🔴
١-ایمنی بدن👈١
٢-دستگاه عصبی👈١
٣-حواس👈٢
۴-هورمون ها ودستگاه درون ریز👈٢
۵-ماده ی ژنتیک👈٠
۶-کروموزوم ها ومیتوز👈١
٧-میوز وتولیدمثل جنسی👈.
٨-ژنتیک وخاستگاه آن👈٣
٩-تولیدمثل گیاهان👈٢
١٠-رشدونمو درگیاهان👈١
١٢-تولیدمثل ورشدونموجانوران👈٢
یعنی حدود١٧تا٢٠سوال
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
📍زیست شناسی پیش🔴
١-پروتئین سازی👈٢
٢-تکنولوژی زیستی👈١
٣-پیدایش وگسترش زندگی👈٢
۴-تغییروتحول گونه ها👈٠
۵-ژنتیک جمعیت👈٢
۶-پویایی جمعیت واجتماعات زیستی👈١
٧-رفتارشناسی👈١
٨-شارش انرژی درجانداران👈٢
٩-ویروس ها وباکتری ها👈١
١٠-آغازیان👈۴
١١-قارچ ها👈١

بودجه بندی درس زیست شناسی برای کنکور ۹۷

بودجه بندی زیست شناسی کنکور

 

شما می توانید با استفاده از پکیج زیست شناسی جامع دکتر آرام فر تمامی این مباحث را به خوبی پوشش دهید و درصد بالای زیست شناسی کنکور را برای خود تضمین کنید

زیست شناسی جامع ونوس
http://venuskonkur.ir/wp-content/uploads/2016/08/product-list-1.jpg

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *