ویژگی های سه نوع تابش مواد پرتوزا

ویژگی های سه نوع تابش مواد پرتوزا

♦️پرتو آلفا♦️ ✅دارای بار الکتریکی مثبت است زیرا در میدان الکتریکی به سمت صفحه ی باردار منفی منحرف می شود. ✅جرم آن ۴ برابر جرم اتم هیدروژن است (هسته ی اتم هلیم) ✅به دلیل سنگین بودن نفوذپذیری کمی دارد و از ورقه کاغذی هم نمی تواند عبور کند. ✅به علت جرم بیشتر، انحراف آن در…