فصل دوم شیمی ۲

فصل دوم شیمی ۲

😍👩‍🔬یک جمع بندی خیلی توووپ از مطالب فصل دوم 😍👨‍🔬 ✅در هر تناوب ‌‌از چپ به راست: ❎خصلت فلزی: کاهش ❎خصلت نافلزی : افزایش ❎شعاع اتمی: کاهش ❎بار مؤثر هسته: افزایش ❎الکترونگاتیوی: افزایش ❎(روند کلی) انرژی نخستین یونش: افزایش 💚اولین عنصر فلز قلیایی و آخرین عنصر گاز نجیب است. 💜روش‌های تعیین شعاع اتمی: ✅شعاع کووالانسی:…

پر سوال ترین بخش های شیمی دوم دبیرستان کنکور

شیمی ۲👇👇👇👇👇👇👇👇 فصل ۱:اعداد کوانتومی و مسائل مربوطه از ۲ تست فصل اول حداقل ۱ تست از این مبحث هست و ممکنه هر دو تست مربوط به این بخش باشه. فصل ۲:جدول تناوبی-روندهای تناوبی به ویژه شعاع اتمی و یونش چگونه اعداد اتمی را حفظ کنیم؟با تکنیک های زیر اولا از چپ به راست یه…