درس فیزیک به عنوان درسی مھم و کاربردی برای دانشآموزان کنکوری در رشته تجربی و رشته ریاضی فیزیک محسوب میشود؛ آمار رسمی سازمان سنجش نشان می دھد که بیش از ھشتاد و پنج درصد داوطلبان کنکور، فیزیک را زیر ده درصد می زنند و این نشان دھنده عم آشنایی داوطلبان با روش صحیح مطالعه این درس است. بنابراین توصیه میشود برای کسب درصد بالا در کنکور در مطالعهی این درس مراحل زیر را با دقت به کار ببرید:

🔺۱- تمرکز و دقت ھنگام تدریس معلم و مطالعهی دقیق جزوه به عنوان مراحل اولیه و در واقع پایه در یادگیری مباحث مورد نظر، کمک شایانی در یادگیری و پیشرفت در این درس میکند. توصیه میشود ابتدا از جزوه یامنبع کمک آموزشی استاندارد و به روز نظیر دی وی دی ھای آموزشی که مطالب را روانتر و واضحتر از کتاب درسی توضیح داده است استفاده کنید.
🔻۲- میتوانید به متن کتاب درسی مراجعه کرده و مطالب را با جزئیات بیشتری بررسی کرده و تمرینھای کتاب درسی را حل کنید. در بررسی و مطالعه ی کتاب درسی باید نکات مھم در حاشیهی کتاب یادداشت شوند؛ زیرا مباحث درس فیزیک حاوی نکات بسیار زیاد و مھمی است.
🔺۳- از حل تمرین در این درس خصوصاً تمرینھای آخر ھر فصل غافل نشوید. این نکته مھم را ھمواره به خاطر داشته باشید که مھمترین عاملی که باعث تسلط شما در فیزیک میشود تمرین فراوان، منظم و مستمر بر مبنای یک برنامه ریزی اصولی و دقیق است.
🔻۴-در حل بعضی از سؤالات فیزیک میتوان از دو یا سه راهحل استفاده کرد؛ بنابراین استفاده از راهحلھای مختلف ھنگام حل تمرین، توان شما را در پاسخدھی به سؤالات چند برابر خواھد کرد.
🔺۵- پس از حل تمرینھای زیاد در جھت تسلط بیشتر و تستزنی استفاده از یک کتاب مکمل آموزشی الزامی است. البته از منبع ای استفاده کنید که به روز و حاوی سوالات تالیفی و سوالات کنکورھای سال ھای گذشته باشد.
🔻۶- ابتدا حتماً درسنامهی کتاب تست یا دی وی دی آموزشی خود را مطالعه کرده و سپس شروع به تستزنی کنید. سؤالات را پس از اتمام تست زنی، تحلیل کرده و سؤالات مھم را نشاندار کنید.
🔺۷-سؤالاتی را که غلط پاسخ دادهاید در دفترچه ای مخصوص بنویسید و ھمراه با سؤالات مھم نشاندارشده، درطول ھفته بارھا و بارھا مرور کنید. فراموش نکنید بسیاری از رتبهھای برتر کنکور از این روش بھره بردهاند.🔻
🔻۸-با توجه به اھمیت فیزیک پیشدانشگاھی، زمان بیشتری را برای مطالعه به این درس اختصاص دھید. اما از فیزیک پایه بخصوص مباحث مرتبط با فیزیک پیش دانشگاھی ھم غافل نشوید.
🔺۹-برای تسلط بیشتر در این درس میتوانید مطالب یادگرفتهشده را برای سایر دوستان یا دانشآموزان مدرسه تدریس کنید و توضیح دھید.
🔻۱۰- به برنامهی آزمونھای آزمایشی که در آن شرکت می کنید متعھد باشید. مطالعهی این درس برنامه آزمونھا، با توجه به سطح دشواری سؤالات، آمادگی شما را در پاسخگویی به سؤالات کنکور به شدت افزایش خواهد داد.
منبع : مهندس علیرضا پورملائکه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.