کنکور تجربی و کنکور انسانی دو  بخش مهم از کنکور سراسری هر سال در کشور را در برمیگیرند. کنکور تجربی و حتی رشته تجربی به علت زیر شاخه های جذاب و پرطرفدار یکی از رشته هایی است که هر ساله داوطلبین زیادی را به پای جلسه کنکور میکشاند. کنکور انسانی نیز طرفداران خاص خود را دارد و داوطلبین زیادی را هم دربر میگیرد. به علت وجود طرفداران و داوطلبین این امتحان بزرگ، ما را بر آن داشت تا شما را با بخشی از موارد مربوط به هریک از این دو کنکور تجربی و کنکور انسانی آشنا کنیم.

 

ونوس

کنکور

کنکور

کنکور تجربی

کنکور تجربی مانند بسیاری از رشته های دیگر، در تیرماه در نوبت صبح برگزار میشود. در کنکور تجربی دو نوع دفترچه ارائه میشود. تخصصی و  عمومی. دروس عمومی که طبق معمول شامل همان دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، عربی، دین و زندگی هستند. کل تعداد این سوالات ۱۰۰ مورد است. در دفترچه تخصصی نیز ۱۷۰ سوال داریم. در این دفترچه ۵ نوع ماده ی درسی وجود دارد. در کنکور تجربی در دفترچه ی تخصصی، بر اساس هر کد رشته شامل: زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی است که در مجموع ۱۷۵ دقیقه برای پاسخ گویی فرصت دارید.

ضریب دروس کنکور تجربی

۱-در بخش دروس عمومی:

ادبیات فارسی با ضریب ۴ در کل ۲۵ سوال را در دفترچه به خود اختصاص داده است. عربی با ضریب ۲ شامل ۲۵ تست است. سعی کنید این درس را دست کم نگیرید حتی اگر ضریب آن از مابقی دروس این دفترچه کمتر است. دین و زندگی با ضریب ۲ دارای ۲۵ تست است و در بخش زبان انگلیسی ۲۵ سوال داریم. مجموع این زمان ها برای پاسخگویی ۷۵ دقیقه است.

۲-در بخش دروس اختصاصی:

زمین شناسی برای زیرگروه ۱ صفر و برای زیر گروه دوم ضریب ۱ و گروه سوم ضریب ۴ و گروه پنجم و ششم ضریب ۱ دارد. درس ریاضیات تخصصی کنکور تجربی، برای زیر گروه یک با ضریب ۲، زیر گروه دو ضریب ۳، زیر گروه چهار ضریب ۴ و زیر گروه پنج ضریب ۳ را داراست. برای درس زیست شناسی در زیر گروه یک و دو ضریب ۴، برای زیر گروه سوم و چهارم و پنجم ضریب ۲ را در نظر گرفته است.

در درس فیزیک برای زیر گروه یک و دو و سه ضریب ۲ و برای زیر گروه چهارم ضریب ۳ و همینطور زیر گروه پنجم ضریب ۲ را در نظر میگیرد. در نهایت برای درس شیمی نیز در زیر گروه اول ضریب ۳، زیر گروه دوم ضریب ۴ و برای سه زیر گروه سوم و چهارم و پنجم ضریب ۲ را لحاظ کرده است. در تصویر پایین، زیر گروه های مربوط به کنکور تجربی را مشاهده خواهید کرد.

 

کنکور تجربی

کنکور تجربی

هریک از این زیر گروه ها مربوط به یک رشته تخصصی در کنکور تجربی هستند . شما باید با توجه به ضرایب گفته شده در بخش بالا، و همینطور رشته ی مورد نظر و دلخواهتان برای دروس وقت اختصاص دهید و دروسی با ضرایب مورد نظر را در نظر بگیرید.

تشریح کنکور تجربی

در بخش دروس عمومی در کنکور تجربی، در بخش ادبیات فارسی در املا و لغت سه تست داده میشود. برای تاریخ ادبیات و آرایه های ادبی نیز همین سه تست را داریم. برای بخش زبان فارسی پنج تست و قرابت معنایی نیز نه تست در اختیار داریم.

برای درس عربی ترجمه و مفهوم هشت تست داده میشود. در بخش درک مطلب نیز، نه سوال دارد. قواعد هشت سوال. برای درس دین و زندگی در کنکور تجربی برای دین و زندگی دوم نه تست، دین و زندگی سوم نیز، نه تست، و برای سال چهارم نیز هفت تست در اختیار داریم.

برای درس زبان انگلیسی در کنکور تجربی، گرامر دارای چهار تست است. واژه ها هفت تست و کلوز تست دارای پنج تست میباشد. سپس متن و ریدینگ هم نه سوال دارند.

در بخش دروس اختصاصی در درس زمین شناسی کلا ۲۴ تست در اختیار است. برای بخش ریاضیات تخصصی ۲۹ سوال را باید پاسخ دهید. برای درس زیست شناسی ۴۹ تست موجود است. برای درس فیزیک هم ۲۹ تست وجود دارد. در نهایت برای درس شیمی در کنکور تجربی ۳۴ تست وجود دارد.

 

کنکور انسانی

برای بخش دروس عمومی در کنکور انسانی، همان ادبیات فارسی و عربی و دین و زندگی و زبان انگلیسی موجود است. هرکدام ۲۵ تست را شامل میشوند. و در مجموع همه این دفترچه عمومی طبق روال، در کل ۷۵ دقیقه است.

برای بخش دروس اختصاصی در کنکور انسانی، ریاضی ۲۰ تست، اقتصاد ۱۵ تست، ادبیات و زبان فارسی با ۳۰ تست، عربی با ۲۰ تست، تاریخ و جغرافیا با ۱۵ تست موجود هستند. سپس علوم اجتماعی و روانشناسی ۲۰ تست دارند. در نهایت فلسفه و منطق ۲۵ تست را دارا میباشد. برای کل این دفترچه اختصاصی در کنکور انسانی ۱۶۵ دقیقه وقت، در نظر گرفته شده است.

توجه داشته باشید که به ازای هر غلط نمره ی منفی ۱/۳ در نظر گرفته میشود.

 

کنکور

کنکور

ضرایب در کنکور انسانی

برای دروس عمومی در کنکور انسانی، ادبیات فارسی ضریب ۴ ، عربی ضریب ۲ ، معارف یا همان دین و زندگی ضریب ۳ و در نهایت زبان خارجی ضریب ۲ را مانند سایر رشته ها در کنکور انسانی دارد.

برای ضرایب کنکور انسانی در بخش دروس اختصاصی، درس ریاضیات در زیر گروه یک ضریب ۲، در زیر گروه دوم و سوم ضریب ۴، زیر گروه چهار و پنجم ضریب ۳ را دارد. درس اقتصاد در زیر گروه یک ضریب ۱، زیر گروه دوم و چهارم و پنجم ضریب ۲، زیر گروه سوم زیر ۳ را داراست. درس ادبیات فارسی در زیر گروه یک ضریب ۴ و در مابقی ضریب ۲ را داراست.

عربی، در کنکور انسانی در زیر گروه یک ضریب ۴ و در مابقی ضریب ۱ را به خود اختصاص داده. همچنین درس تاریخ و جغرافیا در زیر گروه سوم فقط ضریب ۳ را دارد و در بقیه موارد ضریبش ۱ است. علوم اجتماعی هم در کنکور انسانی در زیر گروه دوم و سوم ضریب ۱ و زیر گروه چهار و پنج ضریبش ۲ است.

فلسفه و منطق در کنکور انسانی در زیرگروه یک ضریب ۳، زیر گروه دو و سه ضریب ۱، و در دو مورد آخر ضریب ۲ است. در نهایت در درس روانشناسی در زیر گروه اول و سوم ضریب ۱ است. سپس در زیر گروه چهار و پنج ضریب ۳ میباشد.

در جدول پایین، زیر گروه های کنکور علوم انسانی آورده شده اند.

 

کنکور انسانی

کنکور انسانی

ساختار دروس در کنکور انسانی

در کنکور انسانی در بخش دروس اختصاصی، برای درس ریاضیات عموما سوالات مربوط به مجموعه ها، توان رسانی و معادلات خط هستند. سپس در بخش آمار و مدلسازی جدول فراوانی و محاسبه میانگین و واریانس سوال می آید.

برای درس اقتصاد به موارد تولید ناخالص و خالص، مالیات، دهک، بودجه  سوالات مفهومی و حتی حفظی خواهد آمد. در بخش ادبیات اختصاصی سوالات مربوط به قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی است. برای درس عربی در کنکور انسانی مربوط به اقسام اسم، اعراب فعل مضارع، منصوبات است.

در تاریخ و جغرافی هم این دو درس را در سال دوم و سوم بطور اختصاصی مطالعه کنید. برای جامعه شناسی باید تسلط بر همه بخش های منابع داشته باشید. برای فلسفه و منطق هم به منابع سال سوم توجه کنید. برای درس روانشناسی نیز، به روانشناسی علمی و مباحث مرتبط با ادراک و نظریه های مکاتب در هر فصل توجه کنید.

 

به طور کل و با توجه به آنچه بیان شد تا به حال، تخصیص زمان برای مطالعه دروس برای کنکور تجربی یا کنکور انسانی بسیار مهم است. و اینکه باتوجه به زیر گروه مورد نظرتان بر اساس رشته، این انتخاب را انجام دهید.

 

💢 خرید محصولات ونوس با مشاوره و برنامه ریزی رایگان تا روز کنکور :

🌐 http://venuskonkur.ir

📞 ۰۲۱۶۶۵۷۰۵۰۷
☎️ ۰۲۱۶۶۵۶۶۹۴۱
💬 ۱۰۰۰۱۶۸۵

🎥 @venuspubtv

@venuskonkur

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.