💠 کتاب زیست سوم به نکات زیر بیشتر اهمیت دهید:

C261-1

١- تعداد کرموزوم ها و کروماتیدها اووسیت ها و اسپرماتوسیت ها

٢- چرخه جنسی زنان

٣- از هورمون های گیاهی همواره یک تست در کنکور طرح میشه

۴- طول عمر گیاهان

۵- از فصل ٩ سبک تست های کنکور ٩۴ و٩۵ پیشنهاد میشه

۶- ژنتیک همیشه چهار موضوع سنجشی داره و بررسی تست های کنکور ٩٠ تا ٩۵ کفایت میکنه الف-گروه خونی و بیماری ها ب-دودمانه ج- ژنتیک جانوران به خصوص کنکور ٩۵ خارج د-گامت نویسی و مندلی

٧- از میتوز و میوز محاسبه رشته ها و کروموزوم ها

٨- فصل ٧ انواع تولیدمثل

٩- هورمون ها کافی تمام گزینه های تست های کنکور ١٠ سال اخیر بررسی شود.

١٠- بخش چشم انسان هرسال تست میاد

١١- از فعالیت ها چشم گاو و تشریح مغز گوسفند فراموش نشود

١٢- حواس در جانوران به خصوص مارماهی و گربه ماهی دقت شود

١٣- پتانسیل آرامش

١۴- مقایسه دستگاه عصبی پیکری و خودمختار

١۵- اختلال در دستگاه ایمنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *