🌸 حداکثر میزان اختلاف LH وFSH و استروژن و پروژسترون، اواخرفاز فولیکولی (حدودروز ۱۳) می باشد.
🌸 پروژسترون دیرتراز سایرین شروع به افزایش می کند.
🌸حداکثر میزان هورمون استروژن اواخر چرخه ی فولیکولی است (روز ۱۳) و حداکثر میزان هورمون پروژسترون اواسط چرخه ی لوتئال است (حدود روز۲۱)

🌸 از صفر تا ۱۶ فازفولیکولی ، غلظت استروژن از پروژسترون بیشتر است.
ودر فاز لوتئال از روز ۱۶تا۲۶ پروژسترون از استروژن بیشتر است.
و از ۲۶تا ۲۸ دوباره استروژن از پروژسترون بیشتر می باشد.

 

🌸 غلظت دو هورمون استروژن و پروژسترون در روز های ۱۶و۲۶
چرخه ی جنسی برابر است ولی
دقت کنید که غلظت دو
هورمون LH و FSH
روز ۶ و ۲۶ با یکدیگر برابر است
و غلظت LH از FSH در
روزهای ۰تا۶ و۲۶تا ۲۸کمتر
است ولی در بقیه مواقع چرخه بیشتر است

 

🌸نحوه ی تغییرات هورمون LH
طی چرخه ی تخمدان :-
– ۰ تا ۱۴ 👈 افزایش
– ۱۴ 👈 ماکسیمم
– ۱۴ تا ۱۵👈 به سرعت کاهش
– ۱۵ تا ۲۷👈 به آرامی کاهش
– ۲۷ و ۲۸👈 افزایش
☑️ این هورمون ۲مرتبه افزایش، ۱مرتبه کاهش

 

🌸نحوه ی تغییرات هورمون FSH
طی چرخه ی تخمدان
– ۰تا ۱۰ 👈 افزایش
-۵تا۱۱ 👈 کاهش
-۱۱تا۱۴ 👈 افزایش
– روز ۱۴👈 max
– ۱۴ تا نزدیکی ۲۶ 👈 کاهش
– ۲۶ و ۲۸ 👈 افزایش
☑️ این هورمون ۳ بار افزایش، ۲بار کاهش .

 

🌸نحوه ی تغییرات هورمون استروژن طی چرخه ی تخمدان :
– ۰تا ۴ 👈 ثابت
– ۴ تا ۱۳👈 افزایش
– روز ۱۳👈 max
– ۱۳ تا ۱۶👈 کاهش
– ۱۶ تا ۱۸👈 بسیار آرام افزایش -۱۸تا۲۳ 👈 ثابت
– ۲۳تا ۲۶👈 کاهش
-۲۶تا۲۸👈 ثابت
☑️ این هورمون ۲ مرتبه افزایش، ۲مرتبه کاهش و ۳مرتبه ثابت است.

 

🌸 نحوه ی تغییرات هورمون پروژسترون طی چرخه ی تخمدان :
– ۱ تا ۱۳ 👈 ثابت
– روز ۱۳ 👈 اندکی افزایش
– ۱۳ تا ۱۶👈 به آرامی افزایش
– ۱۶ تا ۲۱👈 به سرعت افزایش
– ۲۱تا ۲۶👈 به سرعت کاهش
– ۲۷ و ۲۸👈 ثابت
🌸 بیشترین ضخامت دیواره ی رحم در روز ۲۴ و کمترین ضخامت آن قبل از روز هفتم یعنی پایان قائدگی روز ۵ می باشد.
🌸 دیواره ی رحم …
_ در روز های ۱تا۵ 👈 تخریب با خونریزی
_ درروزهای ۵تا۷ 👈 ترمیم با خونریزی کم
_ در اواخر فازلوتئال 👈 تخریب بدون خونریزی
_ بنابراین اگر گفته شود در دیواره ی رحم تخریب همواره همراه با خونریزی است غلط است (دراواخرفازلوتئال۲۸تا۲۶ تخریب بدون خونریزی است)
و اگر گفته شود همیشه خونریزی همراه با تخریب است بازهم غلط است.(در روز های ۵تا۷ خونریزی کم همراه با ترمیم می باشد)

🌸ماکزیمم پروژسترون از ماکزیمم استروژن بیشتر است.
🌸 هورمون FSH روی سلولهای فولیکولی و هورمون LH روی سلولهای فولیکولی و جسم زرد تاثیردارد و ترشح استروژن از فولیکول ها تحت تاثیر LH و FSH می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *