♦️پرتو آلفا♦️
✅دارای بار الکتریکی مثبت است زیرا در میدان الکتریکی به سمت صفحه ی باردار منفی منحرف می شود.
✅جرم آن ۴ برابر جرم اتم هیدروژن است (هسته ی اتم هلیم)
✅به دلیل سنگین بودن نفوذپذیری کمی دارد و از ورقه کاغذی هم نمی تواند عبور کند.
✅به علت جرم بیشتر، انحراف آن در میدان الکتریکی کمتر از پرتو بتا است.

۶۰۰px-Alfa_beta_gamma_radiation_penetration_fa.svg

♦️پرتو بتا♦️
✅دارای بار الکتریکی منفی است زیرا در میدان الکتریکی به سمت صفحه ی باردار مثبت منحرف می شود.
✅جرم آن ناچیز است.
✅جریانی از الکترونهای پرانرژی است.
✅به علت جرم کمتر، انحراف آن در میدان الکتریکی بیشتر از پرتو آلفا است.
✅نفوذپذیری آن بیشتر از پرتو آلفا است (از ورقه آلومینیومی نمی تواند عبور کند).

♦️پرتو گاما♦️
✅بار الکتریکی و جرم ندارد و خنثی است.
✅در میدان الکتریکی منحرف نمی شود.
✅از جنس نور با انرژی زیاد (طول موج کوتاه) است.
✅نفوذپذیری آن از هر دو تابش آلفا و بتا بیشتر است (از همه مواد بجز سرب عبور میکند)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *