✴️ یاخته اووگونی با انجام میتوز در دوران جنینی دو یاخته ایجاد میکند :
۱) یک اووگونی جدید
۲) یک اووسیت اولیه

✴️ یاخته های اووگونی همانند یاخته های اسپرماتوگونی در مردان ، دیپلوئید هستند.

✴️ یاخته های اووگونی برخلاف اسپرماتوگونی بعد از دوران جنینی ، میتوز ندارند و تعداد آنها زیاد نمیشود.

✴️ شروع میوز اووسیت اولیه در دوران جنینی است ولی میوز اسپرماتوسیت پس از بلوغ آغاز میشود.

✴️ هر اووسیت اولیه ، درون یک فولیکول قرار دارد و توسط یاخته های آن تغذیه میشود.

✴️ اووسیت اولیه همانند یاخته اووگونی ، دیپلوئید است و دارای ۴۶ کروموزوم است.

✴️ در دوران جنینی ، اووسیت اولیه در حالتی که ۲۳ تتراد دارد و پوشش هسته آن در حال تجزیه شدن است و جفت سانتریول هایش در حال دور شدن از هم هستند و رشته های دوک آن در حال تشکیل شدن هستند ، متوقف میشود.

✴️ محصولات میوز۱ برخلاف اووگونی و اووسیت اولیه ، هاپلوئید هستند و ۲۳ کروموزوم مضاعف و غیرهمتا دارند .

✴️ محصولات میوز۱ همانند اووگونی و اووسیت اولیه توانایی تقسیم شدن دارند.

✴️ «پس از ایجاد تخمک، دنای اسپرم و دنای تخمک با هم مخلوط» میشوند و لقاح اسپرم و تخمک کامل میشود و یاخته تخم به وجود می آید.

✴️ محصولات میوز۲ ( تخمک و دومین گویچه قطبی ) ، هاپلوئید هستند و ۲۳ کروموزوم تک کروماتیدی دارند.

✴️ دقت کنید که اووسیت ثانویه و نخستین گویچه قطبی توانایی تقسیم شدن دارند ولی تخمک و دومین گویچه قطبی توانایی تقسیم شدن ندارند.

📌 درباره نخستین گویچه قطبی بدانید که :

۱⃣ تعدادش یک عدد است.

۲⃣ محصول میوز۱ و سیتوکینز نامساوی اووسیت اولیه است.

۳⃣ از نظر اندازه از اووگونی، اووسیت اولیه ، اووسیت ثانویه و تخمک کوچکتر است.

۴⃣ ۲۳ کروموزوم مضاعف و غیرهمتا دارد.

۵⃣ میتواند میوز۲ و سیتوکینز مساوی را هم انجام دهد و دو عدد دومین گویچه قطبی هم اندازه ایجاد کند.

📌 درباره دومین گویچه قطبی بدانید که :

۱⃣ از دو راه به وجود می آید : از میوز نخستین گویچه قطبی و از میوز اووسیت ثانویه.

۲⃣ حداکثر تعداد آن ، ۳ عدد است.

۳⃣ حداقل تعداد آن صفر است( هنگامی که اووسیت اولیه همواره در پروفاز ۱ بماند و میوز ۲ را کامل نکند) .

۴⃣ از نظر اندازه از اووگونی، اووسیت اولیه، اووسیت ثانویه، اولین گویچه قطبی و تخمک ، کوچکتر است.

۵⃣ ۲۳ کروموزوم تک کروماتیدی غیر همتا دارد.

۶⃣ همانند نخستین گویچه قطبی نقشی در رشد و نمو ندارد.

✴️ برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه = آغاز فرآیند لقاح

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *