♦️اولین حرف اصلی برخی فعل ها حرف یاء است. آنها را با فعل مضارع اشتباه نگیرید:
یَقنَ، یَسرَ، یَئسَ، یَقظَ، یَبسَ

♦️اگر فراگیری قاعده برایتان دشوار است، قیافه فعل های امر و ماضی و تفاوت آنها را در برخی صیغه های باب ها وارد ذهنتان کنید:
إجتَمَعوا(ماضی)➖إجتَمِعوا(امر)

عاهَدوا(ماضی)➖عاهِدوا(امر )

تَبَسَّموا (ماضی و امر)

أنفَقوا(ماضی)➖أنفِقوا(امر)

IMG08182229

♦️در تشخیص فعل های مضارع معتل ناقص واوی در صیغه های جمع مذکر و مونث که مانند هم می شوند، دقت کنیم دچار اشتباه نشویم. در چنین شرایطی باید به کلمات قبل و بعد فعل توجه نمائیم:
یعفو(للغائبینَ): یعفیونَ👈یعفونَ
یعفو(للغائبات): یعفونَ
النساء لن یدعونَ إلّا ربهنّ.(یدعون جمع مونث سالم است و نون آن ضمیر بوده و هرگز حذف نمی شود)

♦️امر مخاطب این فعلها را به خاطر بسپارید:(ویژه انسانی)👇

تَقی👈ق
تَرَی👈ر
تَفی👈ف

♦️در بسیاری از اوقات، فعلهای متعدی و مفعولشان با «را» ترجمه نمی شود بلکه با حروف اضافه «با، از، به، بر» ترجمه می شود. بنابراین برای تشخییص لازم یا متعدی بودن فعل، حتما دقت کنید که آیا در مقابل فعل، مفعولی آمده است یا نه؟

نَسألُ الله (از خدا می خواهیم…)
یا مؤمنُ! جاهِد الکافرین(ای مومن! با کافران جهاد کن)
المُجدّ نالَ غایاته(تلاشگر، به اهدافش رسید)
💞هر سه فعل فوق متعدی هستند اما مفعول آنها با حروف اضافه ترجمه شده است نه حرف «را».

💞حرف «ما» برای منفی کردن ماضی به کار می رود اما گاهی می تواند مضارع را نیز منفی کند. بنابراین این نوع حرف نفی را با انواع دیگر «ما» اشتباه نگیرید:
مایَکفرُ بآیاتنا إلّا الکافرون

💞اولین حرف اصلی تعدادی از فعل ها حرف «ت» است. این فعل ها را بویژه در صیغه جمع مونث غایب با مضارع اشتباه نگیرید:
هنّ تَلَونَ
هنّ تَعبنَ
هنّ ترکنَ
هنّ تَبعنَ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *