شیمی۲
☑️هیدروکربن ( مولکول هایی که درساختار خود فقط Hو C دارند و فاقد اهمیت زیستی و نامحلول اند.)
☑️هیدرات کربن ( گروهی از ترکیبات زیستی اندکه درساختمان آن ها O, H, C دارند و دارای اهمیت زیستی فراوانی هستندو درآب به صورت محلول هستند)

☑️همولنف (مایعی است که نقش خون ، مایع میان بافتی و لنف را در جانورانی که گردش خون باز دارند را ایفا می کند)
☑️هومئوستازی (مجموعه اعمالی است که در بدن جانداران پرسلولی، برای حفظ پایداری محیط داخلی بدن انجام می شود )
☑️هماتوکریت (نسبت درصد حجم سلول به حجم خون)

⭕️پیش ساز (ماده ای که در ساختار مواد دیگر به کار می رود. مثلا ریبوز ،آدنین،فسفات،آدنوزین و همگی پیش ساز ATP محسوب می شوند )
✍️ توجه : پیش ساز معادل مونومر نمی باشد.
⭕️پیش ماده ( ماده ای که آنزیم روی آن اثر می گذارد )
✅صفحه سلولی ( در سیتوکینز سلول های گیاهی وزیکول هایی که توسط دستگاه گلژی ساخته شده اند در میانه سلول به یکدیگر می پیوندند، صفحه سلولی یا تیغه میانی را تشکیل می دهند.)
✅صفحه کروموزومی (در مرحله ی متافاز از تقسیم هسته ، سانتریول ها تشکیل دوک می دهند و صفحه سلولی تشکیل می شود)

✳️ملاتونین : هورمونی است که در پاسخ به تاریکی از غده پینه آل ترشح می شود و در ایجاد ریتم شبانه روزی دخالت دارد.
✳️ملانین : رنگیزه ی تیره کننده ی رنگ ها.
✳️متیونین : نوعی آمینو اسید که کدون AUG آن را رمز می کند و tRNA آغازگر همیشه ناقل آن است.
✳️متان: ساده ترین هیدروکربن است با فرمول شیمیایی ۴ CH

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *