✅بودجه بندی سوالات زیست شناسی کنکور۹۵

۴۳

🔴دراین درس۵۴تا۵۶درصدسوالات کنکورازدروس پایه و۴۴تا۴۶درصدسوالات ازدروس پیش دانشگاهی است

🔴زیست شناسی یک📍
١-مولکول زیستی👈٠
٢-سفری به درون سلول👈١
٣-سفری دردنیاجانداران👈١
۴-گوارش👈٢
۵-تبادل گازها👈١
۶-گردش مواد👈۵
٧-تنظیم محیط داخلی ودفع موادزاید👈١
٨-حرکت👈٢
یعنی حدود١٣تا١۵سوال
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
زیست شناسی دو🔴
١-ایمنی بدن👈١
٢-دستگاه عصبی👈١
٣-حواس👈٢
۴-هورمون ها ودستگاه درون ریز👈٢
۵-ماده ی ژنتیک👈٠
۶-کروموزوم ها ومیتوز👈١
٧-میوز وتولیدمثل جنسی👈.
٨-ژنتیک وخاستگاه آن👈٣
٩-تولیدمثل گیاهان👈٢
١٠-رشدونمو درگیاهان👈١
١١- تولیدمثل ورشدونموجانوران👈٢
یعنی حدود١٧تا٢٠سوال
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
📍زیست شناسی پیش🔴
١-پروتئین سازی👈٢
٢-تکنولوژی زیستی👈١
٣-پیدایش وگسترش زندگی👈٢
۴-تغییروتحول گونه ها👈٠
۵-ژنتیک جمعیت👈٢
۶-پویایی جمعیت واجتماعات زیستی👈١
٧-رفتارشناسی👈١
٨-شارش انرژی درجانداران👈٢
٩-ویروس ها وباکتری ها👈١
١٠-آغازیان👈۴
١١-قارچ ها👈١

👈تعدادسوالات درس زیست شناسی۵٠سوال بامدت زمان٣۶دقیقه است. زیست شناسی باضریب١٢بالاترین ضریب درسی رودربین دروس کنکورتجربی داراست. پس بایداین درس روخیلی خوب مطالعه کرد😉😃
👈 هرسوال زیست شناسی۴۵ثانیه زمان وجودداره که١۵ثانیه به خوندن سوال،١۵ثانیه به خوندن گزینه ها،١۵ثانیه به پاسخ وپرکردن درپاسخنامه بایداختصاص داده بشه..

۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه

سلام ببخشید میشه در فروش محصولات شما همکاری داشته باشیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *